Akademisk Arkitektforening

HøringssvarArkitektforeningen har høringsret i en lang række spørgsmål vedrørende det byggede miljø. Her kan du læse foreningens høringssvar fra 2004 og til i dag. Arkitektforeningen modtager også meget gerne gode og fagligt stærke inputs til aktuelle høringer. De aktuelle høringer kan ses til højre og eventuelle kommentarer og bemærkninger kan fremsendes til politisk konsulent, Martin Yhlen på myh@arkitektforeningen.dk 

2019

19. marts: Høring til forslag af Fingerplan 2019

2018

22. oktober: Høring over udkast til ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghetto-områder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.)

16. august: Høring over lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.)

13. august: Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning

23. maj: Høringssvar over ændring af bekendtgørelse om opsætning af skilte og propagandaøjemed i det åbne land.

4. maj: Høringssvar over udkast til ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)

26. marts: Høring over udkast til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (initiativer der modvirker parallelsamfund)

12. marts Høring over udkast til Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) og til Almindelige Betingelser for rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18)

2017

27. november: Høring over ny bekendtgørelse om erhvervskandidatuddannelse ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

16. oktober: Høringssvar over forslag til ændring af planloven (oversvømmelser og erosion)

2. oktober: Høring over forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (skovbyggelinjen)

21. august: Høringssvar om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer 

7. august: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og SU-loven (Erhvervskandidatuddannelse)

31. juli: Høring om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

8. juni: høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

- Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18)

- Skabelon, Arkitektforeningen, Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i BR

28. april: Høring over udkast til ændring af bygnigsreglementet (BR15)

7. april: Høring over forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Bevaring af særlige kulturarvmæssige samlinger)

2016

17. oktober: Høring over udkast til lovforslag om modernisering af planloven

17. oktober: Høring over forslag til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven

16. september: Høring over forslag til lov om Planklagenævnet

17. marts: Høring om ny bekendtgørelse om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment nybyggeri

11. februar: Høring over udkast til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget (nedlæggelse af Energisparerådet)

15. januar: : Høring i Specialudvalget for Energi-, Forsynings- og Klimapolitik vedr. revision af Energieffektiviseringsdirektivet


4. januar: Vedr. forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017)  


2015

14. december: Ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger: Nedsættelse af grundkapital og kapitalindskud samt revision af reglerne for totaløkonomiske merinvesteringer m.v.

18. november: Indførelse af certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold

27. oktober: Høringssvar til vejledning om lokalplanlægning med et bevaringssigte

20. marts: Vedrørende høring over nyt bygningsreglement 2015

8. januar: Ny udbudslov

5. januar: Anvendelse af landsbyggefondens midler (høring over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. )

5. januar: Nedrivning af hele almene boligafdelinger (høring vedr. lov om ændring af lov om almene boliger m.v.)


2014

25. november:  Vedr. lov om almene boliger m.v. (Grundkøbslån og blandet boligsammensætning)

20. november: Vedr. høring vedr. lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

21. oktober: Høring vedr. lov om ændring af lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

12. marts: Høringssvar om udkast til vejledning om ”Nye muligheder i landdistrikterne”

27. februar: Høringssvar om udkast til Klimalov

15. januar: Høring over lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

8. januar: Høringsvar vedr. vejledninger til planloven

2013

10. december: Høringsvar over forslag til bekendtgørelse om virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger

4. december: Høringssvar om standard for kunstig belysning i arbejdslokaler

11. november: Høringssvar om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010

26. september: Høring om Landsplanredegørelse 2013

2. august: Høring af forslag til ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

28. juni: Høringssvar vedr. Store Vindmøller ved Kalvebod Syd

13. juni: Forslag til Fingerplan 2013

15. maj: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om SVU

14. maj: Vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. - anlæg til elforsyning

2. maj 2013: Vedr. høring over lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme for
2013 til renovering)

2012

17. december: Vedrørende høring af forslag til ændring af byggelov og lov om bygnings- og boligregistrering

13. december: Høring over forslag til lov om ændring af planloven – Ny landdistriktsbestemmelse mv.

4. december: Høring angående udkast til bekendtgørelse om godkendelsesordninger for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg

3. december: Høring over bekendtgørelse om kvalitet OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

19. november: Høring over udkast til lovforslag om en energisparepakke

19. november: Høring over ændringer af bygningsreglementet (BR10) (skema)

2. november: Høring over forslag til lov om Statens Kunstfond, udkast til bekendtgørelse om Statens Kunstfond og udkast til bekendtgørelse om musikskoler

16. oktober: Høring over udkast til forslag til ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

13. september: Høring af Europa-kommissionens meddelelse til Europaparlamentet og Rådet om Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder

13. september: Høring over lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger (Nedsættelse af den kommunale grundkapital og kapitalindskud i friplejeboliger).

30. august: Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

30. maj: Høringssvar vedr. Landsplanredegørelse 2012

26. april: Høringssvar vedrørende Finanstilsynets udspil om krav til bestyrelserne i finansielle virksomheder, herunder tværgående pensionskasser  

2. april: Høring over forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om byfornyelse og udvikling af byer

29. marts: Høring over Europa-Kommissionens forslag til ny Energy Star aftale med USA og revideret EU-forordning

30. januar: Høring om forslag til lov om ændring af lov om planlægning (klimalokalplaner og forenkling af planloven)

11. januar: Høringsforslag til ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (KOM(2011)883.

2011
9. december: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

8. december: Høringssvar vedrørende Kunststøtteudvalgets rapport om det statslige kunststøttesystem

ACEs høringssvar om grønbog om modernisering af direktiv 2005/36

23. juni: Høring af Bygningsklasse 2020

20. juni: Høringssvar til ændring af Bygningsreglementet 2010 (BR10)

6. juni: Høringssvar til debatoplæg om Fingerplanen

30. maj: Høringssvar til udkast til styrelsesbekendtgørelse for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Arkitektskolen Aarhus

23. marts: Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger)

7. januar: Høringssvar om B1.100, Beskrivelsesanvisning - byggeplads

2010
5. november: Høringssvar om indeklimastandard

6. maj: Høringssvar om Bygningsreglementet 2010

15. april: Høringssvar til "Vejledning om administration af transportkorridorerne i hovedstadsområdet"

2009
19. November: Høringssvar om ændring af Byggeloven

19. November: Høringssvar om ændring af Bygningsfredningsloven

20. oktober: Høringssvar til udkastet til videregående kunstneriske uddannelsers placering i den danske kvalifikationsramme

29. september: Høringssvar til Landsplanredegørelsen 2009

20. marts: Høringssvar på lov om statstilskud til renoverings- og byggearbejder og energisparende materialer i helårsbeboelse.

2008
20. august: Svar på høring til bekendtgørelse om akkreditering samt til bekendtgørelse om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner

7. april: Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri

5. marts: Høringssvar vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

2007
15. oktober: Høring vedr. udkast til to bekendtgørelser på arkitektområdet

21. september: Høring over udkast til bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

15. september: Høringssvar på regeringens oplæg om strategi for bæredygtig udvikling

14. maj: Høringssvar vedr. SBi–anvisning til Bygningsreglementet

19. februar: Høringssvar om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

19. februar: Høringssvar om lov om planlægning (bypolitik m.v.)

15. februar: Høringssvar om Bygningsreglement 2007

2006
18. december:Høringssvar om detailhandelsbestemmelserne

13. december:Høring af udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning

21. april:Høringssvar til Det nye Danmarkskort - planlægning under nye vilkår. Forslag til landsplanredegørelse - Miljøministeriet 2006.

3. april: Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.

2. februar:Høringssvar vedrørende EU-Kommissionens Affaldspakke.

2005
16. november: Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og andre love (Den almene sektors midler og indsatsen mod ghettoisering).

10. oktober: Høring af udkast til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.

14. januar: Arkitektforeningens høringssvar til Energistyrelsens forslag om fornyet energispareindsats

7. januar: Arkitektforeningens høringssvar om lovforslag til udmøntning af kommunalreformen på Miljøministeriets område

2004
31. august: Arkitektforeningens høringssvar om ændringer af bygningsreglementet iht energidirektivet

17. marts: Arkitektforeningens høringssvar til Miljøministeriet vedr. 'Mod en strategi for bymiljø'

25. februar: Arkitektforeningens høringssvar på forslaget om nye sommerhusområder i kystnærhedszonen