Akademisk Arkitektforening

Rets- og Responsumudvalget



Hvad er Rets- og Responsumudvalget?
Akademisk Arkitektforenings Rets- og Responsumudvalg fungerer som klagenævn.
Se udvalgets folder her

Rets- og Responsumudvalget er en uvildig institution inden for Arkitektforeningen.
Udvalgets opgave er at behandle sager og afsige kendelser i tvister af faglig, kollegial eller økonomisk art
•  mellem arkitekter og deres klienter
•  mellem arkitekter indbyrdes
•  mellem byggeriets parter, når arkitektfaglige problemer indgår i tvisten.

Rets- og Responsumudvalget har egne vedtægter, der præciserer udvalgets opgaver. 


Se vedtægterne her 

Behandlingstid
Behandlingstiden for klager indbragt for Rets- og Responsumudvalget er normalt 3 måneder, regnet fra det tidspunkt, hvor skriftveksling mellem parterne er afsluttet.

Rets- og Responsumudvalgets ydelser
Udvalget yder bistand i forbindelse med nedennævnte emner:

Tvister
Rets- og Responsumudvalget kan søge tilvejebragt forlig mellem tvistens parter.

Hvis Rets- og Responsumudvalget vurderer, at et forlig ikke er muligt, afsiges en kendelse.
En kendelse vedrørende tvist omfattet af ABR 89 pkt. 9.0.1 kan indbringes for Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg inden 4 uger fra kendelsens afsigelse.

Rets- og Responsumudvalgets kendelser kan eventuelt anvendes i forbindelse med et civilretligt søgsmål.
Se eksempler på udvalgets afgørelser    Se klagevejledning her

Responsum i retssager
Retsinstanserne i Danmark kan bruge Rets- og Responsumudvalget som responderende part, når faglige spørgsmål skal besvares i forbindelse med en retssag.

Syn og skøn
Rets- og Responsumudvalget virker som syns- og skønsinstitution.
Udvalget stiller forslag til syns- og skønsmænd i inden- og udenretlige sager.

Om Akademisk Arkitektforening
Akademisk Arkitektforening er arkitekternes standsforening i Danmark. Arkitektforeningen arbejder for ”Kvalitet i planlægningen og udformningen af vore fysiske omgivelser og for de bedst mulige vilkår for arkitektfagets udøvelse”.

Arkitektforeningen har cirka 7000 medlemmer. De har alle titlen arkitekt MAA, hvilket betyder Medlem af Akademisk Arkitektforening – som er eneste beskyttede titel for arkitekter. Kravet for medlemskab er, at man har taget afgangseksamen fra Kunstakademiets Arkitektskole i København eller Arkitektskolen i Aarhus.

Medlemmer af Arkitektforeningen har pligt til at deltage i en sags fremme og følge Rets- og Responsumudvalgets afgørelser.


Udvalget består af en leder og 6-12 medlemmer:


Alexandra Thygesen, leder 2015-2019 
Kim Christiansen 2016-2019
Ole Holst         2017-2020
Inga Marie Thornval 2017-2020
Lise Gandrup Jørgensen 2017-2020
Pernille Arends 2017-2020
Klaus Petersen 2017-2020
Hanne Alrø 2018-2021
Lars Krogh         2018-2021