Akademisk Arkitektforening

Fællesskab, blandede boliger og grøn omstillingFinanslovsaftale: Torsdag den 14. november præsenterede forhandlerne fra SF, Enhedslisten og regeringen deres finanslovsaftale. 

Det blev en aftale, der understøtter mange af Arkitektforeningens holdninger og de anbefalinger, som tænketanken BYEN 2025, som Jane Sandberg, Arkitektforeningens tidl. direktør var en del af, anbefalede, nemlig at det er godt, at der er fokus på at sikre levende byer og bydele, som alle kan bo i. Fællesskab på tværs af sociale skel er en unik kvalitet i danske byer, hvilket især skyldes den almene boligform og andelsboligerne. Det er noget af dét, omverdenen lægger mærke til, når de kigger på Danmark og noget af dét, der gør vores større byer attraktive og spændende at bo og leve i. 

Blandede boliger
Aftalen omfatter bl.a. enighed om en ændring af planloven, så kommunerne får mulighed for at stille krav om op til 25 pct. almene boliger i nye boligområder. Det vil sige arealer, der ikke allerede anvendes eller er lokalplanlagt til boligformål. Kommunerne gives dermed mulighed for at ændre planlægningen for et lokalplanlagt erhvervsområde til et boligområde med en væsentlig andel af almene boliger, hvilket også vil gælde for erhvervsområderne i lokalplaner, der er udlagt til blandet bolig og erhverv. Ordningen indføres som en forsøgsordning i 10 år.

Rentefrie lån
Det er desuden aftalt, at kommunerne kan give de almennyttige boligselskaber 50-årige rentefrie lån for i alt 500 millioner kroner til at opkøbe byggegrunde for i kommuner med en forventet befolkningstilvækst på mindst 10.000 personer inden 2025 – det vil i praksis sige de største byer.  

Fællesskabets finanslov. Sådan døbte finansminister Bjarne Corydon aftalen med henvisning til en række initiativer på velfærds- og arbejdsmarkedsområdet. Et af de store temaer i debatten op til aftalen har været dagpenge. Der ændres ikke som sådan på dagpengesystemet, men der indføres en ny kontantydelse, der de næste 3 år vil give dem, der falder ud af dagpengesystemet, og som ikke kan få kontanthjælp, en indtægt på højst 60 % af den højeste dagpengesats. 80 % for forsørgere, mens unge under 30 får en lavere ungesats. Desuden bliver den gensidige forsørgerpligt for samlevende par afskaffet.

Debat om dagpenge og uhensigtsmæssige regler
Der er dog fortsat en række uhensigtsmæssigheder ved dagpengesystemet, og særligt for vores fag, hvilket vi vil sætte fokus på  med en debataften den 26. november med arkitekt MAA og forfatter Rasmus Graakjær og blogger Lau Aaen, der står bag bloggen "dagpengeland". Begge har haft deres hyr med systemet.  

Læs mere om debat og tilmeld dig her. 


Grøn omstilling med mere
Den grønne omstilling får 100 mio. kr. mere om året i fire år og klimaet får også et ekstra skub med 100 mio. kr. de næste tre år. Det skal støtte ny miljøteknologi samt udviklingen af cirkulær økonomi og deleøkonomi, som er et område, der også har Arkitektforeningens store opmærksomhed. Der er således netop nedsat en taskforce, der skal udarbejde anbefalinger under overskriften ”at skabe ved at dele”. 

Læs mere her 

 

Hele finanslovsaftalen findes her. Afsnittet ”En blandet boligsammensætning” er at finde på s. 17.

  

Kommentarer