Akademisk Arkitektforening

Ny regering - Dette er relevant for arkitektstanden


Natten til onsdag kunne Mette Frederiksen træde ud af forhandlingslokalet som kongelig undersøger, med en aftale kaldet ’Retfærdig Retning for Danmark’ i hånden, som støttes af SF, Radikale Venstre og Enhedslisten. Vejen er nu banet for, at Mette Frederiksen formelt bliver statsminister for en smal S-regering. Men hvad i den politiske forståelse mellem partierne og som i parentes bemærkning ikke er et regeringsgrundlag er relevant for arkitekterne. Arkitektforeningen har håndplukket i de dele af aftalen, som er særlig interessant for arkitektstanden.

En grøn og bæredygtig fremtid

Indføre bindende mål

- I det førstkommende folketingsår vil en ny regering fremlægge et forslag til en klimalov med bindende delmål og bindende langsigtede mål, indeholdende: Et mål om reduktion af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990. Det er et meget ambitiøst mål, og det bliver særlig svært at nå den sidste del af målet fra 65 pct. til 70 pct. Det vil kræve virkemidler, vi endnu ikke kender og derfor en tæt involvering af Klimarådet og andre eksperter for at nå i mål.

- At Klimarådet skal bistå en ny regering i at afgøre, hvilke reduktionsmål og virkemidler, der sikrer, at Danmark lever op til Paris-aftalens temperaturmål.

- At der foretages en årlig opfølgning på, hvordan det går med målene, og denne opfølgning skal ske i sammenhæng med finanslovsprocessen.

Vedtage en klimahandlingsplan
Klimaloven skal umiddelbart efterfølges af en klimahandlingsplan, der skal bidrage til at sikre, at de nationale reduktionsmål nås. Udover at beskrive, hvilke tiltag jf. ovenfor, der er nødvendige fra transportsektoren og landbruget skal handlingsplanen blandt andet også indeholde følgende elementer: Energieffektiviseringer blandt andet med krav til energibesparelser i offentlige bygninger, En national strategi for bæredygtigt byggeri, Klimatilpasning, herunder en stærkere koordination af indsatsen i forhold til kystsikring.

Omstille transportsektoren
En ny regering vil forhandle en aftale om infrastruktur, så klima- og miljøhensyn i langt højere grad indgår. Det kræver blandt andet investeringer i den kollektive transport og cyklisme.

Inddragelse af interessenter
Med det mål at kvalificere og forankre Danmarks grønne indsats vil en ny regering løbende inddrage interessenter i arbejdet, både uafhængige eksperter, folkelige bevægelser og interesseorganisationer. Det gælder f.eks. på forskellige områder som fremme af en strategi for cirkulær økonomi, omstilling til et mere energieffektivt samfund, klogere affaldssortering og omstilling af den offentlige sektors indkøb, så det i højere grad understøtter den grønne omstilling.

Bekæmpe plastikforurening og sikre bedre beskyttelse af drikkevand
Der gennemføres en kortlægning af udfordringerne i forhold til Danmarks grundvand som udgangspunkt for en samlet indsats, der skal sikre bedre beskyttelse af drikkevandet og nedbringe brugen af sprøjtegifte. Det skal blandt andet ske ved mere bynær skov samt ved at undersøge muligheden for at forbyde sprøjtning og gødskning i beskyttede naturområder (§3-arealer).

En ansvarlig og retfærdig økonomi

Understøtte gode boligmuligheder i hele landet. Afhængig af hvor man bor i Danmark, er der forskellige udfordringer, som en samlet boligpolitik skal tage sigte på at løse:

- I de større byer har mange mennesker med almindelige lønninger ikke råd til at bo. For at imødegå det, er der blandt andet brug for et opgør med udenlandske kapitalfondes opkøb af billige lejeboliger, samt at kommunerne får mulighed for at stille betingede byggetilladelser, hvor op til en tredjedel af nye boliger skal være almene og opføres hurtigt.

- I landdistrikterne oplever borgere og virksomheder, at deres muligheder for at optage realkreditlån afgøres af andre forhold, end det er tilfældet i andre dele af Danmark. En ny regering vil derfor igangsætte et arbejde, der skal undersøge problemet.

- En ny regering vil vurdere om mulighederne for at opnå dispensation fra kravet om at nedbringe andelen af familieboliger i de mest udsatte boligområder, i konkrete tilfælde, kan udvides udenfor de største byer. Behandlingen af dispensationsansøgninger for de mest udsatte boligområder skal evalueres, så der fremadrettet sikres størst muligt fleksibilitet for kommuner og boligorganisationer til at tilrette udviklingsplaner efter lokale forhold.

Arkitektforeningen vil følge regeringsdannelsen, af den nye smalle S-regering tæt.

Læs den samlede aftale her

 

Foto: Christoffer Regild

Kommentarer