Akademisk Arkitektforening

Tværfaglig respons på Klimarådets rapportKlimarådet har udarbejdet sin første rapport Omstilling med Omtanke - status og udfordringer for dansk klimapolitik. I den forbindelse har Arkitektforeningen og flere af partnerne bag Renovering på Dagsordenen udarbejdet fælles en udmelding

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver om, hvordan omstillingen til et lavemissionssamfund kan ske på en omkostningseffektiv måde, der kombinerer lave udledninger af drivhusgasser med en fastholdelse af velfærd og udvikling. 

Den fælles udmelding er formuleret af Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen, Michael H. Nielsen, direktør, Dansk Byggeri, Henrik Garver, direktør, FRI Foreningen for Rådgivende Ingeniører, Lene Espersen, direktør, Danske Arkitektvirksomheder og Jesper Pagh, direktør, Arkitektforeningen. Udmeldingen lyder:

Bygninger spiller en central rolle i den grønne omstilling
Klimarådet har netop offentliggjort sin første rapport. Konklusionen er klar: Bygninger spiller en central rolle i omstillingen til et lavemissionssamfund. Byggebranchen er enig i Klimarådets vurdering og opfordrer samtidig regeringen til at medtage bygninger i regeringens kommende energikommission som skal komme med et oplæg til energipolitiske mål og virkemidler for perioden 2020-2030 med det sigte at bidrage til, at Danmark indfrier sine internationale klimaforpligtelser på en omkostningseffektiv og markedsbaseret måde.

Med Klimarådets rapport understreges det for alvor, hvor centralt det er at indtænke bygninger i den grønne omstilling. Bygninger tegner sig for godt 40 % af Danmarks samlede energiforbrug. Klimarådets overordnede vurdering er, at byggeriet uomgængeligt spiller mange roller i omstillingen til et lavemissionssamfund, som en integreret del af fremtidens energisystem. Hos byggeriets parter er man enig i Klimarådet.

”Det er helt afgørende, at vejen til 2050 bliver belyst så bredt som muligt. I den forbindelse er bygninger ikke til at komme udenom. Vi bør få belyst, hvornår det bedst kan betale sig at spare på energien eller producere den grønt, og hvordan indsatsen for at sikre energibesparelserne kan målrettes. Samtidig skal der ses på bygninger som energiproducenter, og hvordan energien kan bruges mere fleksibelt. Kort sagt bør energipolitikken bredes ud og inkludere bygninger som en del af det samlede energisystem” siger byggeriets parter.

Klimarådets perspektiv på bygninger har fokus på, hvad der er mest økonomisk omkostningseffektivt. Hvornår bliver energibesparelser for dyre, så det bedre kan betale sig at producere vedvarende energi? I hvilke bygninger bør energibesparelserne hentes, og hvilke virkemidler bør tages i brug? Bør man satse på lokal eller central produktion af vedvarende energi? Hvordan understøtter man mere fleksibelt energiforbrug? Klimarådets rapport anbefaler, at disse spørgsmål bliver besvaret, så omstillingen frem mod 2050 kan ske så omkostningseffektivt som muligt.

”Klimarådets rapport er et vink med en vognstang til regeringen om at sikre et bredt perspektiv på en omkostningseffektiv omstilling til fossiluafhængighed i 2050. I den forbindelse vil vi gerne opfordre Energi-, Forsynings-, og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt til at medtage bygninger i den kommende energikommission” siger byggeriets parter.

”Den billigste energi er som bekendt den energi der ikke bliver brugt, og med bygningsmassens store andel af det samlede energiforbrug er det vigtigt at dette prioriteres. Ellers vil det være svært at realisere målet om en grøn samfundsomstilling. Og her spiller arkitekter en afgørende rolle. Ikke alene vil arkitekter kunne bidrage til en helhedsorienteret indsats der omfatter alle aspekter af en bygning. Arkitekter vil udover det energimæssige også kunne sikre rentabilitet i form af øget værdiskabelse samt en bedre bygning i form af godt indeklima, mere dagslys og højere komfort” siger Jesper Pagh, direktør, Akademisk Arkitektforening.  

 

Foto: Klimakvarter på Østerbro/ Tredje Natur

Kommentarer