Akademisk Arkitektforening

Vejle bringer forskning ind i en kommunal hverdagI Vejle Kommune har man med stor succes tilknyttet en erhversPhd for at kvalificere den kommunale arkitekturpolitik i forstæderne og for at bygge bro til forsningsinsitutionerne. 

"Jeg mener i høj grad det er en kommunens opgave at bidrage til forskning i byplanlægningen. Det gør vi derfor i Vejle", siger stadsarkitekt MAA Henrik Stjernholm og fortsætter:
"At byde forskningen inden for er en helt naturlig del af vores arkitekturpolitik. Vi har i mange år haft et Bylaboratorium, hvor vi viser planer og visioner for byen, går i dialog med borgerne og præsenterer mange forskellige udviklingsprojekter og konkurrencer". 

"Vi styrker Vejle Midtby gennem smukke og brugbare byrum, parker, infrastruktur, kunst, klimatiltag og midlertidige events, og laver registreringer over gående i Vejle, så vi løbende kan følge væksten af antal besøgende i shopping områderne, trafikcentret, Campusområdet, kulturtilbuddene mv. Vi ved meget om livet i byen, men derimod ved vi mindre om bylivet i vores forstæder. Det er vi nu i gang med at råde bod på som følge af Realdanias arkitektkonkurrence om Fremtidens Forstæder, hvor vi deltog med et projekt omkring området Søndermarken.

Vejle Kommune har ansat arkitekt MAA Bente Melgaard som erhvervsPhD-studerende i Teknik & Miljø i et samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut, Boligforeningen AAB og med støtte fra Landsbyggefonden.

"Bente opholder sig meget ude i forstaden Søndermarken, hvor hun laver bylivsregistreringer og feltarbejde, men bidrager også med nye vinkler på opgaver både i Teknik & Miljø, og i andre forvaltninger og politiske udvalg. Der er derfor meget inspiration at hente for en kommune ved at ansætte en erhvervsPhD", siger Henrik Stjernholm. 

Nye relationer til forskningsintitutioner
Henrik Stjernholm forklarer, at det er også en gevinst, at kommunen gennem PhD-projektet kommer tættere på uddannelsesinstitutionerne, der i det her tilfælde er repræsenteret ved professor Claus Bech-Danielsen fra SBi og professor Tom Nielsen fra Arkitektskolen Aarhus:
"På vejledermøderne drøfter vi projektet og mange andre emner, og her er relationen mellem uddannelser og kommune meget frugtbar for begge parter. Samtidig har forskningsprojektet i Søndermarken givet et tæt samarbejde med AAB. Og ikke mindst er forskningen kommet helt ud i selve forstaden, da Bente i en periode har valgt at bosætte sig i området med sin familie, for at få hverdagslivet i forstaden helt tæt på. 

Min opfordring til alle kommuner er derfor: ansæt en erhvervsPhD-studerende og få den nyeste viden udviklet ”inhouse”, få samarbejdsrelationer med uddannelsesinstitutioner, internationale netværk og øget innovation i kommunen. En stærk interaktion mellem forskning og praksis er resultatet, og det er vi glade for at være med til at udvikle i Vejle Kommune" siger Stjernholm.FAKTA
Forskningsprojektet hedder: ”Rum for det gode byliv i forstaden - mellem ideal og hverdagsliv”. 

Projektet undersøger hvilke former for byliv, der reelt er grobund for i forstaden og diskuterer hvilke bylivsaktiviteter, der er overlevelsesdygtige. Hvad ønsker beboerne i henholdsvis parcelhusområder og almene boligområder? Hvordan understøtter vi forstadsbylivet imellem disse enklaver med nye former for forstadsbyrum, der skaber rammer for fællesskab? 

Det er vigtigt, at der etableres viden om forhold i forstadsområder. Det er her over halvdelen af den danske befolkning bor. Og når der i arkitekters og planlæggeres projekter i disse år lægges op til, at der skal etableres mere ’byliv’ i forstæderne, er der grund til at stille spørgsmålstegn ved, om det dækker et reelt ønske blandt forstadens beboere. Måske er det sandsynligt, at de rent faktisk sætter pris på de landskabelige kvaliteter, som forstæderne oprindeligt blev baseret på. 

Metodisk tager projektet afsæt i bylivs undersøgelser, arkitektoniske analyser og et antropologisk inspireret feltarbejde i en klassisk forstad i Vejle kommune, Søndermarken. 

Projektet vil koble fagfolks forestillinger og idealer (eksemplificeret gennem fx arkitektkonkurrencer) med beboernes præferencer og det levede hverdagsliv i forstaden (feltarbejdet), for derigennem at afdække en mulig divergens mellem ideal og hverdagsliv. Herefter bruges analyserne til at udarbejde et idékatalog over tilpassede former for forstadsbyrum og forstadsbyliv. 

Samarbejdet i forskningsprojektet 
Forskningsprojektet er et erhvervsPhD-projekt, der hører under erhvervsPhD-ordningen i Innovationsfonden. Projektet er et samarbejde mellem tre partere: Teknik & Miljø i Vejle Kommune, Statens Byggeforskningsinstitut og den almene boligorganisation AAB Vejle. Projektet løber over tre år og er muliggjort via fondsstøtte fra AAB og Landsbyggefonden.

Kontakt for spørgsmål:
Henrik Stjernholm, stadsarkitekt, Teknik & Miljø, Vejle Kommune. Mail: henst@vejle.dk 

Bente Melgaard, arkitekt MAA, erhvervsPhD-studerende, Teknik & Miljø, Vejle Kommune. Mail: bemel@vejle.dk

FOTO: På tur i Løget, Bente Melgaard

Kommentarer